Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Настоящите „Общи Условия“ уреждат реда, начина и условията за покупко -продажба през интернет сайт www.https://geosemselect.com собственост на „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД. Тези „Общи Условия“ представляват договор за покупко-продажба между „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ и Клиента. „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като последният е длъжен да се съобразява и да спазва настоящите „Общи Условия“. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.https://geosemselect.com стоки само след изразяване на съгласие с настоящието „Общи Условия“, с което се счита обвързан с клаузите в тях и се задължава да ги спазва.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите „Общи Условия“ изброените понятия са използвани със следното значение:

„ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД е търговско дружество регистрирано в Търговски регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 121157931, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1712, район р-н Младост, ж.к. “Младост 3”, бл. 314, вх.4, партер, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.https://geosemselect.com.

„www.https://geosemselect.com“ е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули, чиито права за продажба принадлежат на „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД.

Под „стоки предоставяни от „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД се разбират:

  • зеленчукови и други семена;
  • препарати, торове;

Всяка от изброените стоки се описва с основните си характеристики и продажна цена. Цените са в български лева с включен ДДС.

„Клиент“ е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка в интернет страницата www.https://geosemselect.com и е съгласно с настоящите „Общи Условия“. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

2. ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА

За да поръчва покупка на предлаганите стоки от www.https://geosemselect.com., Клиентът е необходимо да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия“.

При покупка Клиентът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на лицето, което ще приеме доставката, точен адрес за доставката (община, област, населено място, пощенски код, улица, номер на улица или сграда, етаж, апартамент), телефонен номер за връзка и e-mail за обратна връзка.

Клиентът може да посочи като „адрес за доставка“ единствено адрес на територията на Република България. „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.

3. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

„ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ потвърждава валидно направената поръчка за доставка чрез изпращане на съобщение до e-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: e-mail адрес и данни за кореспонденция с „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ , информация за основните характеристики на заявената стока, количеството, общата продажна цена с включен ДДС и цената на доставката, както и адреса за доставка. Потвърждаването на поръчката може да стане и чрез телефонно обаждане на посочения от Клиента телефон за връзка. Преценката за начина на потвърждаване на поръчката зависи от „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ за всеки конкретен случай.

Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване валидността на поръчката чрез изпращане на съобщение до e-mail адреса на Клиента или чрез телефонно обаждане на номера посочен от Клиента.

„ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, ако начинът на доставка е обективно затруднен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснован.

4. ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока, след потвърждаването ѝ, се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, посредством куриерска фирма.

Цената на доставката е 5 лв и се включва към крайната дължима сума от Клиента. За поръчки над 50лв, доставката е безлплатна.

Доставката на поръчаната стока се извършва в срок от 2 (два) до 7 (седем) работни дни от момента на потвърждаване на поръчката.

Стоките се доставят опаковани по подходящ начин за запазване на целостта им в зависимост от вида им.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ полага усилия да се свърже с Клиента на посочения от него телефон. Ако въпреки усилията за свързване с Клиента, приемане на пратката не се осъществи то тогава се процедира съгласно правилата и условията на куриерскта фирма за доставка на пратки. „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

5. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на стоките в онлайн магазина www.https://geosemselect.com са в български лева, с включен ДДС.

Сумата дължима за поръчаните продукти следва да бъде платена в брой чрез „наложен платеж“ от Клиента или трето лице от името на Клиента, в момента на доставянето ѝ, на представител на куриерската фирма.

„ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ си запазва правото да променя цените на предлаганите в онлайн магазина стоки по всяко време. При потвърдена от страна на „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ поръчка, цената на конкретните стоки по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането.

Общата стойност на поръчката включва сумата на поръчаните стоки с ДДС и цената на доставката.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

„ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиентите на онлайн магазин www.https://geosemselect.com, станали му известни при предоставяне на услугите предмет на настоящите „Общи Условия“. „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ може да използва информацията за личните данни на Клиентите единствено и само за целите, предвидени в тези „Общи Условия“ и в законодателството на Република България

„ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ запазва правото си по всяко време да извършва промени в тези „Общи Условия“. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта www.https://geosemselect.com и не се отнасят за потвърдени, преди този момент, поръчки.

За неуредените от настоящите „Общи Условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.